เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
การต่อต้านทุจริต194 ต.ค. 62
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น13028 มิ.ย. 62
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ13310 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์12810 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ720 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน13015 ม.ค. 62
กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2509710 ม.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน713 ธ.ค. 61
โครงการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย15718 มิ.ย. 61
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยพุก648 ม.ค. 61
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี722 ต.ค. 60
กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล934 ต.ค. 59
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB