เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น5428 มิ.ย. 62
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ6010 มิ.ย. 62
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์5210 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน5515 ม.ค. 62
โครงการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย4918 มิ.ย. 61
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยพุก258 ม.ค. 61
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี322 ต.ค. 60
กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล444 ต.ค. 59
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB