นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 5,645 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
1 ต.ค. 63เอกสารแนะนำภาษีป้าย แชร์  
4 ต.ค. 62การต่อต้านทุจริต แชร์  
28 มิ.ย. 62ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
10 มิ.ย. 62ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ แชร์  
10 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
20 ก.พ. 62คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ แชร์  
15 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน แชร์  
10 ม.ค. 62กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2509 แชร์  
13 ธ.ค. 61คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
18 มิ.ย. 61โครงการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย แชร์  
8 ม.ค. 61คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยพุก แชร์  
2 ต.ค. 60ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี แชร์  
4 ต.ค. 59กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา