นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 33,924 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
1 ต.ค. 63เอกสารแนะนำภาษีป้าย แชร์  
10 ต.ค. 62คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
4 ต.ค. 62การต่อต้านทุจริต แชร์  
28 มิ.ย. 62ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
10 มิ.ย. 62ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ แชร์  
20 ก.พ. 62คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ แชร์  
15 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน แชร์  
10 ม.ค. 62กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2509 แชร์  
13 ธ.ค. 61คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
18 มิ.ย. 61โครงการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย แชร์  
8 ม.ค. 61คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยพุก แชร์  
2 ต.ค. 60ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี แชร์  
4 ต.ค. 59กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา