เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 3 การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการต่อไปนี้

1. แจ้งผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เืพื่อการยังชีพนั้นต่อไป ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไม่สามารถมาแสดงตนได้จะมอบอำนาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้บุคคลอื่นมาแจ้งแทนก็ได้

          เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในปีงบประมาณ 2563 มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าท่ีรับแจ้ง ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยให้นำ สำเนาบัตรประจำประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.ที่รับเงิน (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) หากเป็นผู้พิการให้นำสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ มายืี่นด้วย

 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB