นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 34,019 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แชร์  
1 ต.ค. 63จดหมายข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
11 พ.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยพุก นำนักเรียนตัวน้อยลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี มิให้สูญหาย ตลอดจน เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา แชร์  
4 ต.ค. 62ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ภาษีป้าย แชร์  
4 ต.ค. 62ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ภาษีโรงเรือน แชร์  
4 ต.ค. 62ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
16 พ.ค. 62รายงานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
8 พ.ค. 62ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้ซิก้า แชร์  
20 มี.ค. 62ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า แชร์  
28 ธ.ค. 61ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก แชร์  
27 ธ.ค. 61การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แชร์  
20 ธ.ค. 61ประกาศการมอบอำนาจนายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฎิบัติราชการแทน แชร์  
9 ต.ค. 61ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันภายเด็กจมน้ำ แชร์  
1 ต.ค. 61การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
1 ต.ค. 61ประฃาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ แชร์  
1 ต.ค. 61ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี แชร์  
22 พ.ค. 61โครงการจ้างสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว แชร์  
20 มี.ค. 61แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน แชร์  
31 ม.ค. 60รายงานผลการประชุมทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก แชร์  
31 ม.ค. 60รายงานการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต. ห้วยพุก แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา