นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 5,662 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยพุก นำนักเรียนตัวน้อยลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี มิให้สูญหาย ตลอดจน เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา

11 พฤศจิกายน 2562 81 ครั้ง ภัสมาภรณ์ มูลสิติ แชร์  

เปลี่ยนภาษา