นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 7,557 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง "

เปลี่ยนภาษา