เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรก้าวหน้า
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง "0.02s. 0.50MB