นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 33,995 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง "

เปลี่ยนภาษา