นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 34,004 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประเสริฐ จันทมาศ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

 • นายบุญจันทร์ เขียนทิม

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

 • นายประพันธ์ จุลเพ็ชร์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกสมาชิกสภา

 • นายสมัย เกิดอยู่

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

 • นายประเสริฐ จันทมาศ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

 • นายสวรรค์ คำจ่า

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

 • ว่าง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

 • นายเจริญ แก้วปรีชา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

 • นางพรรณี มั่นหลำ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

 • นายวินัย พรหมสิทธิ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

 • นายสถิตย์ แสงลภ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

 • นายสุทัศน์ อินทสร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

 • ว่าง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕

 • นายธวัชชัย พันแดง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

 • นายสมจิตร แสงลภ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

 • นายชลิต ลิ้มสุข

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

 • นางชฎาธาร เลือดทหาร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

 • นายบุญจันทร์ เขียนทิม

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

 • ว่าง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

 • ว่าง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

 • ว่าง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

 • นายสมจิตร คำจ่า

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

 • นายทองอยู่ สระบำรุง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

 • นายประเจิด เกิดจร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑

 • นายทองหล่อ เพชรอ่วม

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑เปลี่ยนภาษา