เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมคิด ไทยสา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นายอภิรักษ์ จันทร์ป้อม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  ๐๖๑-๗๗๒๗๗๑๙

 • นายวิเชียร บุปผาชาติ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  ๐๘๖-๒๑๑๓๓๖๗

 • นายย้าย ทุ้ยแป

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑0.02s. 0.50MB