นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 33,936 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายประพันธ์ จุลเพ็ชร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  ๐๕๖ - ๐๓๐๓๖๑

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกสำนักปลัด

 • นายประพันธ์ จุลเพ็ชร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางนฤมล เทียนเงิน

  นักวิเคราะห์นโยบายแและแผนปฏิบัติการ

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นายวชิรา บางจู

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางสาวกาญจนา ศรีธิ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นายภูดิศ ยอดสเน่หา

  พนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นายศิริพจน์ ศิริสมบูร์

  นักการ (ลูกจ้างประจำ)

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางสาวฐานิตา บัวพันธ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางสาววรรณกานต์ ศรีธิ

  คนงานทั่วไป

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางสาวอมรรัตน์ เป่าทองมา

  คนงานทั่วไป

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นายจิรทีปต์ เง่าลี

  คนงานทั่วไป (คนขับรถ)

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นายวินัย บุญมีรอด

  คนงานทั่วไป

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นายยศ นนทรีย์

  คนงานทั่วไป

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางสาวเรณู ยอดเสน่หา

  ครู ค.ศ.๑

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางณัฐกานต์ โหงยิ้ม

  ครู ค.ศ.๑

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางสาวจีระนันท์ ผงยา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

 • นางสมปอง เกิดอยู่

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๑

กองคลัง

 • นางธัณย์สิตา นิธิภัทรพิสิทธิ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  ๐๕๖ - ๐๓๐๓๖๒

 • นางชญาณิศา นิลวิเศษ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๒

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางจีระพา ลีลาศ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๒

 • นางพิมพ์นิภา จารุเกียรติวรกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๒

 • นางสาวภัสมาภรณ์ มูลสิติ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๒

 • นางสาวรัตนา จันโท

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๒

กองช่าง

 • นายกมล ผิวเกลี้ยง

  นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  ๐๘๓-๓๑๘๕๓๖๖

 • นายกมล ผิวเกลี้ยง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  ๐๘๓-๓๑๘๕๓๖๖

 • นายณัฐชัย ลิ้มสุข

  ผู้ช่วยช่างโยธา

  ๐๙๗-๙๖๐๐๒๒๓

 • นางสาวชญาภา เลิศล้ำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๒

 • นางสาวน้ำฝน จุลพันธ์

  คนงานทั่วไป

  ๐๕๖-๐๓๐๓๖๒เปลี่ยนภาษา