เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

  • นายประพันธ์ จุลเพ็ชร์

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  • รองปลัด

  • รองปลัด

  • รองปลัดสำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

0.02s. 0.75MB