เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256311
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 311
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 211
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 256298
แผนการดำเนินงานประจำปี 256359
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 3159
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 2171
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562171
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1)155

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB