เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท่ี่ 2 ปี 2563126
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562125
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ปี 2563122
ประกาศจำนวนครั้งของการลาและการมาทำางานสายฯ ประจำปี 2563121
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2563123
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล278
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)176
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2563123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล168
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ118
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล119
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 หลักสูตรการพัฒนา118
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา117
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563117

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB