เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท่ี่ 2 ปี 256313
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256217
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ปี 256313
ประกาศจำนวนครั้งของการลาและการมาทำางานสายฯ ประจำปี 256313
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 256312
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล261
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)160
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-256318
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล155
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ15
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล16
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 หลักสูตรการพัฒนา15
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา15
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256315

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB