เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓119
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓122
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน178
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)393

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB