เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก1272
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1149
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล242
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 3141
แผนอัตรากำลัง3ปี 291
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาสที่ 2155
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)139
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน148
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562152
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1)135
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)350
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล135
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 2561-25641219
กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-25641206
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย464
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา1256

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB