เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563140
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งท่ี่ 2 ปี 2563156
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 3131
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 2127
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562951
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563538
แผนการจัดหาพัสดุ134
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓135
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓140
แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส 1136
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562153
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563144
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ปี 2563148
ประกาศจำนวนครั้งของการลาและการมาทำางานสายฯ ประจำปี 2563149
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ประจำปี 2563144
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก1360
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 11110
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2100
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)747
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565)743

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB