เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประมาณการซ่อมแซมห้องประชุม324 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายป่ามะค่า1110 ม.ค. 63
ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมไฟฟ้ารายทาง จำนวน 20 จุด ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 313 ก.ย. 62
ประกาศตรวจรับโครงการจ้างเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนายย่อน บ้านห้วยพุก 233 ก.ย. 62
ประการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายซอยลำเจียก บ้านเนินชัยศรี ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 5623 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 สายบ้านนายมี บ้านวังกระพี้ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร5511 ก.ค. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรีย5027 มิ.ย. 62
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก4811 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอฟัลท์ติกคอนกรีต5615 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต6230 ม.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต5317 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารสำนักงานกองช่าง3021 ธ.ค. 61
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622816 ต.ค. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 สายบ้านนางแห้ง บ้านห้วยตาดำ 4426 เม.ย. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมคันคลองบอระเพ็ด ม.14511 เม.ย. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านยายพิมพ์ 473 เม.ย. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสำราญ 4115 มี.ค. 61
ประมาณการเสริมคันคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ 4 จำนวน 6 สาย3815 มี.ค. 61
ประกาศตรวจรับโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 6 สายเหมืองตาจอก 4016 ก.พ. 61
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนายดี416 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB