เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประมาณการขุดลอกสระน้ำ288 พ.ค. 63
ประกาศประมาณการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.99-002 สายบ้านโคก - บ้านห้วยตาดำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาดำ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ3924 เม.ย. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณสายเลียบคลองหมู่ที่ 7463 ก.พ. 63
ประมาณการปรับปรุงอาคาร4924 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายต้นคว้าว5910 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านสระเพ็ง4710 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านตาลาน5310 ม.ค. 63
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยพุก5918 ธ.ค. 62
ประกาศประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายบา้นนางแก้ว8026 ก.ย. 62
ประกาศประมาณราคากลาง โครงการขยายถนนดิน พร้อมเสริมคอนกรีต หมู่ที่ 35726 ก.ย. 62
ประมาณราคากลางซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์18330 ก.ค. 62
ประกาศประมาณการราคา ถนน คสล.หมู่ที่ 79125 ก.ค. 62
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายซอยลำเจียก8011 มิ.ย. 62
ประมาณการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายโก้ ตำบลห้วยพุก7011 มิ.ย. 62
ประมาณการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยพุก13311 เม.ย. 62
ประมาณการจ้างเสริมคันคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ 2 บริเวณเลียบคลองบอระเพ็ด ตำบลห้วยพุก1369 เม.ย. 62
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางมณี ตำบลห้วยพุก6325 ก.ค. 61
ประมาณการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ท่ี่ 3 บริเวณข้างบ้านนางเย็น ตำบลห้วยพุก687 พ.ค. 61
ประมาณการโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บริเวณฝายตารัส635 เม.ย. 61
ประมาณการเสริมถนนดิน พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายริมคลองแก้วมังกร638 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB