เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 สายซอยลำเจียก2117 ก.ค. 63
ประมาณการขุดลอกสระน้ำ558 พ.ค. 63
ประกาศประมาณการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.99-002 สายบ้านโคก - บ้านห้วยตาดำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาดำ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ6124 เม.ย. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณสายเลียบคลองหมู่ที่ 7623 ก.พ. 63
ประมาณการปรับปรุงอาคาร6524 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายต้นคว้าว7310 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านสระเพ็ง6210 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านตาลาน7110 ม.ค. 63
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยพุก7718 ธ.ค. 62
ประกาศประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายบา้นนางแก้ว9726 ก.ย. 62
ประกาศประมาณราคากลาง โครงการขยายถนนดิน พร้อมเสริมคอนกรีต หมู่ที่ 37426 ก.ย. 62
ประมาณราคากลางซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์22030 ก.ค. 62
ประกาศประมาณการราคา ถนน คสล.หมู่ที่ 710525 ก.ค. 62
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายซอยลำเจียก9411 มิ.ย. 62
ประมาณการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายโก้ ตำบลห้วยพุก8311 มิ.ย. 62
ประมาณการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยพุก14811 เม.ย. 62
ประมาณการจ้างเสริมคันคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ 2 บริเวณเลียบคลองบอระเพ็ด ตำบลห้วยพุก1499 เม.ย. 62
ประกาศประมาณการประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ ติกคอนกรีต ณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๙๙-๐๐๑ สายบ้านห้วยพุก - บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๖ บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10022 ม.ค. 62
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางมณี ตำบลห้วยพุก7725 ก.ค. 61
ประมาณการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ท่ี่ 3 บริเวณข้างบ้านนางเย็น ตำบลห้วยพุก807 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB