เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณสายเลียบคลองหมู่ที่ 7183 ก.พ. 63
ประมาณการปรับปรุงอาคาร2424 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายต้นคว้าว2810 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านสระเพ็ง2510 ม.ค. 63
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านตาลาน2810 ม.ค. 63
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยพุก3118 ธ.ค. 62
ประกาศประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายบา้นนางแก้ว5526 ก.ย. 62
ประกาศประมาณราคากลาง โครงการขยายถนนดิน พร้อมเสริมคอนกรีต หมู่ที่ 33026 ก.ย. 62
ประมาณราคากลางซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์10930 ก.ค. 62
ประกาศประมาณการราคา ถนน คสล.หมู่ที่ 76425 ก.ค. 62
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายซอยลำเจียก6111 มิ.ย. 62
ประมาณการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายโก้ ตำบลห้วยพุก4811 มิ.ย. 62
ประมาณการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยพุก10511 เม.ย. 62
ประมาณการจ้างเสริมคันคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ 2 บริเวณเลียบคลองบอระเพ็ด ตำบลห้วยพุก1009 เม.ย. 62
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางมณี ตำบลห้วยพุก3525 ก.ค. 61
ประมาณการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ท่ี่ 3 บริเวณข้างบ้านนางเย็น ตำบลห้วยพุก477 พ.ค. 61
ประมาณการโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บริเวณฝายตารัส385 เม.ย. 61
ประมาณการเสริมถนนดิน พร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายริมคลองแก้วมังกร388 มี.ค. 61
ประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 สายบ้านนางแห้ง528 ก.พ. 61
ประมาณการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายทางเข้า รร.มัธยม5618 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB