นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 34,001 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.ค. 63ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 สายซอยลำเจียก แชร์  
8 พ.ค. 63ประมาณการขุดลอกสระน้ำ แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศประมาณการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.99-002 สายบ้านโคก - บ้านห้วยตาดำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาดำ ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ แชร์  
3 ก.พ. 63ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณสายเลียบคลองหมู่ที่ 7 แชร์  
24 ม.ค. 63ประมาณการปรับปรุงอาคาร แชร์  
10 ม.ค. 63ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายต้นคว้าว แชร์  
10 ม.ค. 63ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านสระเพ็ง แชร์  
10 ม.ค. 63ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านตาลาน แชร์  
18 ธ.ค. 62ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยพุก แชร์  
26 ก.ย. 62ประกาศประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายบา้นนางแก้ว แชร์  
26 ก.ย. 62ประกาศประมาณราคากลาง โครงการขยายถนนดิน พร้อมเสริมคอนกรีต หมู่ที่ 3 แชร์  
30 ก.ค. 62ประมาณราคากลางซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ แชร์  
25 ก.ค. 62ประกาศประมาณการราคา ถนน คสล.หมู่ที่ 7 แชร์  
11 มิ.ย. 62ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายซอยลำเจียก แชร์  
11 มิ.ย. 62ประมาณการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายโก้ ตำบลห้วยพุก แชร์  
11 เม.ย. 62ประมาณการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดห้วยพุก แชร์  
9 เม.ย. 62ประมาณการจ้างเสริมคันคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ 2 บริเวณเลียบคลองบอระเพ็ด ตำบลห้วยพุก แชร์  
22 ม.ค. 62ประกาศประมาณการประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัลท์ ติกคอนกรีต ณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๙๙-๐๐๑ สายบ้านห้วยพุก - บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๖ บ้านไดลึก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
25 ก.ค. 61ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางมณี ตำบลห้วยพุก แชร์  
7 พ.ค. 61ประมาณการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ท่ี่ 3 บริเวณข้างบ้านนางเย็น ตำบลห้วยพุก แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา