นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 33,939 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพุกหมู่ที่ 2 บ้านห้วยพุก
หมู่ที่ 3 บ้านวังตะคลองหมู่ที่ 4 บ้านไดลึก
หมู่ที่ 5 บ้านโคกหมู่ที่ 6 บ้านไดลึกใต้
หมู่ที่ 7 บ้านวังหว้าหมู่ที่ 8 บ้านวังกะพี้
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตาดำหมู่ที่ 10 บ้านห้วยพุก
หมู่ที่ 11 บ้านเนินชัยศรี

อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกได้ปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล และตามมติให้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 11/2553 มีพื้นที่โดยประมาณ 30,125 ไร่ หรือประมาณ 48.2 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากตัวจังหวัดพิจิตร 70 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอดงเจริญ ประมาณ 9 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อ เขต ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อ เขต ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อ เขต ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตกติดต่อ เขต ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

จำนวนประชากร

ตารางข้อมูลสถิติประชากร ปี 2559 (18 มกราคม 2559)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)จำนวนครัวเรือน
1บ้านห้วยพุก 220 242462165
2บ้านห้วยพุก 14013227284
3บ้านวังตะคลอง 151 131282106
4บ้านไดลึก 252256508149
5บ้านโคก 113 12523878
6บ้านไดลึกใต้ 260 242502177
7บ้านวังหว้า 131 14827987
8บ้านวังกะพี้138 13427282
9บ้านห้วยตาดำ181 210391102
10บ้านห้วยพุก 238 263501145
11บ้านเนินชัยศรี 108 10020878
รวม1,932 1,9833,9151,253
เปลี่ยนภาษา