นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 25,714 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

18 มิถุนายน 2561 321 ครั้งแชร์  

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

เพื่อลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยพุก

เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยของโรคไข้เลือดออก

เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.53 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา