เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 40 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

1.1 ทางหลวงแผ่นดิน

- หมายเลข 2006 สายท่าเรือ - บ้านห้วยพุก
- หมายเลข 2007 สายบ้านโคก - ห้วยตาดำ
- หมายเลข 4016 สำนักขุนเณร – ตำบลห้วยร่วม

1.2) สะพาน จำนวน 1 สะพาน

- สะพานบ้านไดลึก
- สะพานหน้าวัดห้วยพุก
- สะพานข้ามคลองซอยเกษตร ป 4

1.3) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย

- ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ / รถจักยานยนต์ส่วนตัว
- รถไฟ (รฟท.) เดินทางไปใช้บริการที่สถานบางมูลนาก
- รถตู้โดยสาร ชนแดน – วังงิ้ว กรุงเทพ ฯ ที่สี่แยกวังงิ้ว

1.4) ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน สาย

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 8 กม.

ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 47 สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 25 สาย ระยะทาง 12.32 กม.
ลูกรัง จำนวน 22 สาย ระยะทาง 41.44 กม.

ถนนของท้องถิ่น อบต.ห้วยพุก จำนวน สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน สาย ระยะทาง กม.
แอสฟัลท์ติก จำนวน สาย ระยะทาง กม.
ราดยาง จำนวน สาย ระยะทาง กม.
ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.


โทรศัพท์
(1) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 2 หมายเลข
(2) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 540 หมายเลข
(3) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน - ชุมสาย
(4) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
(5) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาล


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(1) มีไปรษณีย์สาขาวังตะกู หยุดวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)
(2) ไม่มีท่ารถขนส่งนครชัย จำนวน 1 แห่ง ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน0.01s. 0.50MB