นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 34,040 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 40 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

1.1 ทางหลวงแผ่นดิน

- หมายเลข 2006 สายท่าเรือ - บ้านห้วยพุก
- หมายเลข 2007 สายบ้านโคก - ห้วยตาดำ
- หมายเลข 4016 สำนักขุนเณร – ตำบลห้วยร่วม

1.2) สะพาน จำนวน 1 สะพาน

- สะพานบ้านไดลึก
- สะพานหน้าวัดห้วยพุก
- สะพานข้ามคลองซอยเกษตร ป 4

1.3) การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย

- ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ / รถจักยานยนต์ส่วนตัว
- รถไฟ (รฟท.) เดินทางไปใช้บริการที่สถานบางมูลนาก
- รถตู้โดยสาร ชนแดน – วังงิ้ว กรุงเทพ ฯ ที่สี่แยกวังงิ้ว

1.4) ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน สาย

สภาพถนน ลาดยาง จำนวน 1 สาย ระยะทาง 8 กม.

ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 47 สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน 25 สาย ระยะทาง 12.32 กม.
ลูกรัง จำนวน 22 สาย ระยะทาง 41.44 กม.

ถนนของท้องถิ่น อบต.ห้วยพุก จำนวน สาย

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน สาย ระยะทาง กม.
แอสฟัลท์ติก จำนวน สาย ระยะทาง กม.
ราดยาง จำนวน สาย ระยะทาง กม.
ลูกรัง จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.


โทรศัพท์
(1) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 2 หมายเลข
(2) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 540 หมายเลข
(3) จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน จำนวน - ชุมสาย
(4) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
(5) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 100 ของพื้นที่เทศบาล


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(1) มีไปรษณีย์สาขาวังตะกู หยุดวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)
(2) ไม่มีท่ารถขนส่งนครชัย จำนวน 1 แห่ง ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์
ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และปัญหาด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(1) หมู่ที่ 3 จำนวน 3 หลังคาเรือน
(2) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลังคาเรือน

เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการขอขยายเขตไฟฟ้าจำนวนมาก จึงได้ประสานขอความร่วมมือใน การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากสำนักงานการไฟฟ้าในเขตพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆต่อไป


การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกไม่มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง แต่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการประปาของทุกหมู่บ้าน และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาไม่สะอาดต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปายังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้
การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 และ 11 ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก

สระน้ำ ( / ) (แหล่งน้ำผิวดิน)
แหล่งน้ำใต้ดิน ( - )
เปลี่ยนภาษา