นายสมคิด ไทยสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุก
056-030361

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 34,017 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 95 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ปัญหาคือ เด็กและนักเรียนในพื้นที่เข้าศึกษาต่อในพื้นที่เมืองเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากค่านิยมว่าการศึกษาในพื้นที่ชนบทยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้
การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

สังกัดสพฐ. อบต.ห้วยพุก
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ห้วยพุก)

- จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จำนวนผู้ดูแลเด็ก
- จำนวนนักเรียน
1 แห่ง

2 คน
2 คน
65 คน
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ อบต.
2.1 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
- จำนวนครู
- จำนวนห้องเรียน
- จำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์
- จำนวนครู
- จำนวนห้องเรียน
- จำนวนนักเรียน
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
- จำนวนครู
- จำนวนห้องเรียน
- จำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ
- จำนวนครู
- จำนวนห้องเรียน
- จำนวนนักเรียน
1 แห่ง


7 คน
8 คน
83 คน

14 คน
12 คน
127 คน

5 คน
8 คน
62 คน

4 คน
8 คน
15 คน


สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี
การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากไม่มีสถานที่ออกกำลังกายในหมู่บ้าน และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ มีเพียงผู้สูงอายุที่ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน
ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุกและชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยพุกในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดูและสุขภาพอนามัยในพื้นที่

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน - แห่ง
- คลินิกเอกชน จำนวน - แห่ง
เปลี่ยนภาษา