เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์
ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และปัญหาด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(1) หมู่ที่ 3 จำนวน 3 หลังคาเรือน
(2) หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลังคาเรือน

เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการขอขยายเขตไฟฟ้าจำนวนมาก จึงได้ประสานขอความร่วมมือใน การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากสำนักงานการไฟฟ้าในเขตพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆต่อไป


การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกไม่มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง แต่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการประปาของทุกหมู่บ้าน และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาไม่สะอาดต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปายังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้
การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 และ 11 ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก

สระน้ำ ( / ) (แหล่งน้ำผิวดิน)
แหล่งน้ำใต้ดิน ( - )0.02s. 0.50MB